دكتر سيد يحيي (رحيم) صفوي

اخبار داخلی انجمن

آيين نكوداشت دكتر سيد يحيي (رحيم) صفوي

به همت دانشگاه تربيت مدرس و انجمن ژئوپليتيک ايران، آيين نكوداشت دكتر سيد يحيي (رحيم) صفوي (استاد جغرافياي سياسي و ژئواستراتژي)، با حضور رؤساي برخي از دانشگاههاي كشور و اساتيد علوم جغرافيايي برگزار مي شود. دكتر صفوي عضو هيئت مؤسس و سه دوره رئيس انجمن ژئوپليتيک ايران و فارغ التحصيل دانشگاه تربيت مدرس است. زمان

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا