دمکراسی مصرف گرا

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

حاکمیت سیاسی ایران و ژئوپلیتیک پیش رو؛ سیستم دمکراسی مصرف گرا، یا تمامیت خواهی توسعه محور

سیستم های جغرافیایی_ژئوپلیتیکی کلاسیک و مدرن از لحاظ کارکرد و دسترسی به منابع و منافع، تفاوت ماهوی دارند. نظام های دولتی و حاکمیتی متناظر بر این وضعیت در دوره کلاسیک به علت محدودیت در توانایی استخراج، فرآوری و توزیع محصولات، به منابع و نیروی انسانی مکان ژئواستراتژیک یا منطقه ژئوپلیتیکی اکتفا نمی کردند. پس تلاش

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا