سد ایلیسو

نشست های انجمن

نشست بررسی پیامدهای احداث سد ایلیسو ترکیه از منظر جغرافیایی، سیاسی و حقوقی

نشست «بررسی پیامدهای احداث سد ایلیسو ترکیه از منظر جغرافیایی، سیاسی و حقوقی» ساعت 19 تا 21 پنجشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰ از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند برگزار شد. در این پیش نشست، دکتر وحید کیانی، عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و رئیس انجمن ژئوپلیتیک

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا