فرشاد به‌آبادی

رویدادها

نقش ژئوپلیتیسین ها در شرکت های سرمایه گذاری و مسابقه با محوریت ایده پژوهی تا بازار و کارآفرینی

➖«پژوهش در خدمت جامعه»گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به مناسب هفته پژوهش با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: ➖عنوان نشست: نقش ژئوپلیتیسین ها در شرکت های سرمایه گذاری ➖سخنران: آقای دکتر فرشاد به آبادیمدیرعامل مرکز مشاوره اقتصادی ایرانیان ➖دبیرنشست: آقای همایون عبدیدانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا