موسسه پژواک خرد معاصر

اخبار داخلی انجمن

قرارداد همکاری سه جانبه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه و موسسه پژواک خرد معاصر امضا شد.

به منظور گسترش همکاریها در زمینه مطالعات روابط بین الملل، ژئواستراتژیک ،ژئوپلیتیک، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی قراردادی سه جانبه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه موسسه پیام امام هادی و موسسه پژواک خرد معاصر امضا شد.                                           عصر چهارشنبه 7 دی ماه 1401 قرارداد همکاری سه جانبه در دفتر انجمن

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا