نشست علمی چشم انداز هیدروپلیتیک ایران (تنگناها و بایسته ها)

نشست های انجمن

نشست علمی چشم انداز هیدروپلیتیک ایران «تنگناها و بایسته ها» (نشست اول)

▪️انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدگان کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران و مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان آلمان با همکاری برگزار می‌کنند: ?نشست علمی با موضوع:چشم انداز هیدروپلیتیک ایران، تنگناها و بایسته ها ? سخنرانان:?دکتر مراد کاویانی راددانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمیعنوان سخنرانی:“تنش های هیدروپلیتیک حوضه های آبریز در ایران” ?دکتر حسین مختاری هشیاستادیار جغرافیای

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا