نقد کتاب اصول کشورداری

نشست های انجمن

نشست معرفی و نقد کتاب اصول کشورداری

انجمن علمی – دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرسبا همکاری انجمن علمی – دانشجویی جغرافیای دانشگاه خوارزمی و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند: نشست معرفی و نقد کتاب اصول کشورداری سخنرانان: دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس). نویسنده کتاب دکتر مراد کاویانی راد (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی). نویسنده کتاب دکتر

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا