همایش حکمرانی و کشورداری در ایران

نشست های انجمن

نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران برگزار شد.

نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع «حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی» ساعت ۲۰ تا ۲۲ چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ از سوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد. در این پیش نشست، دکتر مراد کاویانی راد، دانشیار

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع «حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی» (پیش نشست اول)

? دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کنند: ? نخستین پیش نشست همایش حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع « حکمرانی و کشورداری از منظر جغرافیای سیاسی»سخنرانان »? ?️سخنرانان: ?➖ دکتر مراد کاویانی راد: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا