آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1396/11/15 و نامه شماره 299661 مورخ 1396/12/16 وزات علوم، تحقیقات و فناوری تصمیمات زیر اتخاذ شد:

مریم امیدی آوج به شماره ملی 5388525457 به جای یوسف زین العابدین عموقین به سمت نایب رئیس انجمن انتخاب گردید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا