ایران و بازیگران سیاسی غیردولتی خاورمیانه

ایران و بازیگران سیاسی غیردولتی خاورمیانه ، سومین اثر تالیفی دکتر سید مرتضی کاظمی دینان، پژوهشگر مسائل خاورمیانه است. این کتاب در خرداد ماه 1396 توسط نشر دانشگاهی انتخاب، منتشر گردیده است. در روابط بین الملل جدید شاهد افزایش نسبی جایگاه بازیگران سیاسی غیردولتی در مناسبات بین المللی هستیم. این بازیگران در سالهاي اخیر، از نقشو تاثیرگذاري برجسته و غیر قابل انکاري برخوردار شده اند. بنا بر این نمی توان فقط سیاست خارجی یک کشور را بر اساس روابط خارجی دولت محور شناخت و بررسی کرد.در منطقه خاورمیانه نیز، با توجه به تحولات سیاسی چند سال اخیر، بازیگران سیاسی غیر دولتی اسلامگرا به نقش آفرینی موثر در عرصه سیاسی کشورهایشان و همچنین در سطح منطقه پرداختند تا جایی که در برخی عرصه ها موجب تغییر حکومت و یا تاثیرگزاري بر روابط بین دو و یا چند کشور منطقه شده اند. پرواضح است که یکی از مسائل مهم در بررسی سیاست خارجی کشورها، نوع رویکرد آنها به این بازیگران سیاسی غیر دولتی است.رویکردي که قاعدتا باید بسیار حرفه اي و واقعگرایانه اتخاذ شود. با عنایت به این امر، ایران نیز بعنوان یکی از بازیگران مهم و قدرتمند خاورمیانه، براي تحقق اهداف خود باید یک سیاست دقیق و بر مبناي محاسبات منطقی و عقلایی در ارتباط با بازیگران دیگر منطقه و از جمله بازیگران سیاسی غیردولتی اسلامگرا داشته باشد. در این کتاب که از 6 فصل مجزا تشکیل شده است، به بررسی روابط جمهوري اسلامی ایران با 4 بازیگر سیاسی غیر دولتی مهم یعنی جنبش انصار االله یمن، جمعیت الوفاق بحرین، حزب االله لبنان و اخوان المسلمین مصر پرداخته شده و عوامل و مولفه هاي تاثیر گذار در این امر، مورد بررسی قرار گرفته شده است. در همین رابطه از مواضع رسمی مسئولین ارشد ایران در قابل این گروه ها و رویکرد سیاسی، دیپلماتیک و رسانه اي و تبلیغاتی جمهوري اسلامی در قبال این گروه ها بویژه بعد از وقوع تحولات سیاسی چند سال اخیر خاورمیانه، نیز استفاده شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا