تروریسم وهمگرایی ملی

لقمان توتونچی (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی)… (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع انجمن نیست)…

با نهایت تاسف و تاثر روز جمعه شاهد پخش خبر شهادت دانشمند هسته ای دکتر مجید فخری زاده از رسانه ها بودیم.

ضمن عرض تسلیت به خانواده این شهید بزرگوار و ملت شهید پرور ایران در ارتباط با ترور دانشمندان هسته ای تحلیلی هرچند ساده در فضای جغرافیایی ایران اسلامی و در فضای نا به سامان اقتصادی و کرونا ویروس فعلی ملی و فراملی بهمراه راهکارهای عملیاتی، جهت ریشه یابی و خشکاندن بحران تروریسم جهانی (به طور اخص  ترور نخبگان ملی و دانشمندان هسته ای) را به شیوه های ملی و قانونی اینگونه برشمرد.

در این راستا این سوال مطرح میشود:

بازیگران قدرت، منابع جغرافیای قدرت را به چه شیوه و میزانی در راستای منافع ملی و به سامان کردن فضای جغرافیای ایران بکار بسته اند؟

هراز گاهی بازیگران قدرت ملی را دچار چالش ژئوپلیتیک نموده و از منابع جغرافیای قدرت کمترین میزان بهره وری در زمینه های مختلف را نیز نداشته اند.

دانشمندان ونخبگان ملی بعنوان قدرتمندترین منبع جغرافیایی قدرت نیروی انسانی درسطوح ملی وفراملی بوده وهستند. ولی متاسفانه به کرات شاهد ترور این اندیشمندان به ویژه در زمینه انرژی هسته ای بوده ایم که این امر خود باعث ایجاد چالشی بزرگ درزمینه ژئوپلیتیک نیروی انسانی وانرژی درسطوح ملی وفراملی و دربازه زمانی وشرایط فعلی در مواجه با آن بوده وخواهیم بود. وبراستی درصورت ادامه روندفعلی، چرخش بازی ژئوپلیتیک قدرت بنفع آن سوی مرزهای فضای کشور ودشمنان داخلی خواهد بود.و تنها با تاسف و تاثر خوردن درمورد چالشها و چرخشهای ژئوپلیتیک قدرت منفی در مقاطع مختلف زمانی سودی عایدمنافع ملی مانخواهدشد.

آنهم درشرایط نابه سامان اقتصادی وبهداشتی که سایه تحریمهای ظالمانه روزبه روز بردوش ملت شریف ایران سنگینی نموده و سایه میگستراند.

بلاشک تروردانشمندان ونخبگان ملی ما فارغ ازغم واندوه بسیاری که برای ما دارد بار روانی،امنیتی وجنگ نرم را درمقابل بازیگران تروریسم جهانی ونظام سلطه باخودبهمراه دارد.

به گونه ایکه که حیاط خلوت و زمین بازی تروریسم جهانی کم کم دارد به چهارچوب مرزهای داخلی ما رسوخ مینماید.در پس جنگ نرم و تروریسم جهانی به رهبری نظام سلطه و نظام تک قطبی در جهان متاسفانه هر روز شاهد مخاطرات ملی از جمله؛

– کرونا ویروس

– زمزمه های واگرایی در نقاط مرزی

– تحرکات فاشیستی بعضی از همسایگان

-به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر..

– مناقشه قره باغ

– وضعیت معیشتی

– ناتوانی و عدم کنترل دولت بر بازار

-بی توجهی یا کم توجهی دولت به همراه فراکسیونها و کمیسیونهای تخصصی مجلس به مباحث ملی و… رامیتوان برشمرد که متاسفانه روزبه روز هم برنگرانیهای موجود می افزاید‌.

بازیگران قدرت نیز در فضای نا به سامان فعلی  ملی و فراملی ساختاری بواسطه نظام سلطه در مقابل و مواجه با ملت ایران آنچنانکه شایسته است به منظور حفظ و بهره مندی از منابع جغرافیای قدرت درسطوح مختلف استراتژیهای متناسب وخوبی را اتخاذ نکرده وتنها با تکیه به رویه های جناحی وگروهی فارغ از منافع ملی  و درقالب شعار سعی در پاک کردن صورت مسئله داشته اند.

غافل ازاینکه مشکلات ساختاری بهمراه چالشهای ژئوپلیتیک باچرخش های قدرت منفی به سود بازیگران نظام سلطه درآتیه میتواندوحدت وهمگرایی ملی را به مخاطره انداخته ومنافع ملی رابرای دهه های بیشماردچارخسران وزیان نماید.

هرچنددراین چندسطر باعجله نمیتوان تمامی مباحث ومشکلات فضای جغرافیایی داخلی وپیرامونی ایران رامورد بررسی وتحلیل قرار داد..

لکن،راهکارهای عملیاتی واورژانسی کوتاه مدتی را میتوان برای به سامان کردن فضای داخلی وپیرامونی کشورباتوجه به شرایط فعلی (تحریم – بیماری کووید 19 و ترور) ارائه داد؛

–  تقویت روحیه وعزم ملی از طریق رسانه ملی

–  مشارکت ملی در مسئله انرژی صلح آمیز هسته ای

-تشکیل وزارتخانه ای با نام انرژی صلح آمیز هسته ای

-تشکیل کمیسیون ملی انرژی صلح آمیز هسته ای

-تشکیل کمیته ملی تحقیق وتفحص تروریسم ملی

-شفافیت رسمی سیاست خارجه دربرخورد با عاملان آمران  ترورهای ناجوانمردانه علیه ملت ایران

-اجرای سیاستهای واکنشی، تند و تنبیهی درمورد کشورها تروریسم وحامی تروریسم جهانی ومنطقه ای و..

درپایان؛

فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ما باید بامشارکت ملی و مدنی ازطریق مجاری قانونی،جنبه قانونی به خودگرفته وبه شیوه قانونی با گذرازمجاری قانونی و درچهارچوب وزارتخانه ای قانونی و ملی بنام (وزارت ملی انرژی صلح آمیز هسته ای ایران) شروع به فعالیت نماید.

درزمینه ترور نخبگان ملی نیزباهم افزایی ملی و پیگیرهای قانونی در سطوح ملی ، منطقه ای وجهانی حقوق ملی خویش راازطریق مجاری قانونی وبین المللی طلب نمود. بدین منظور باید ازاحادملت درقالب یک اقدام ملی و درفراخوانی همگانی با عزمی ملی به شیوه خودجوش دعوت به عمل آورده تاازطریق سازمانها ونهادهای مردم نهادباجمع آوری امضائ الکترونیکی، قوه قضایه وسازمانهای امنیتی وملی مرتبط بامنافع ملی را مکلف به گرفتن حقوق قانونی ملی خویش بنماییم.

ودراین راستاخواستارپیگیری وبررسی بجد بهمراه برخوردهای قاطعانه،شفاف باعاملان آمران ترورهای ناجوانمرادنه نخبگان ملی خودباشیم.

واز مکتب شهادت بعنوان قدرتمندترین منبع جغرافیایی قدرت (نیروی انسانی) بهمراه  (منبع جغرافیایی قدرت انرژی) با اتخاذ استراتژیهای متناسب، خوب وسازنده به منظوردست یابی به همگرایی ملی ورسیدن به منافع ملی وهمگانی گام برداریم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا