تعارضات ژئوپلیتیک جهان اسلام و غرب

تعارضات ژئوپلیتیک جهان اسلام و غرب

نویسنده : دکتر احسان لشگری تفرشی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

انتشارات پاپلی

پیشگفتار

بررسی روابط دو تمدن اسلام و غرب از مقولات مهم اندیشه پردازی در عرصه علوم سیاسی و ژئوپلیتیک پس از جنگ سرد بوده است. بطورکلی دین اسلام بیش از سایر ادیان و مذاهب با مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ممزوج بوده و هست. از آنجائیکه برخی از آموزه های شریعت اسلام در تعارض با آموزه های لیبرال سرمایه داری غرب قرار دارد این مسئله سبب گردیده است که این دو تمدن دارای تعارضات مختلفی در عرصه های مختلف سیاسی- اجتماعی باشند. این در حالی است که بخش مهمی از این تعارض ریشه در بنیادهای جغرافیایی و ژئوپلیتیک دارد و از این منظر نیز قابل بررسی می باشد. به بیان دیگر ، فضای جغرافیایی خاورمیانه و اختصاصات ژئوپلیتیک این منطقه ، به همراه ویژگی های جغرافیای انسانی این حوزه دارای اثرگذاری فزاینده ای بر تعارضات دو تمدن اسلام و غرب بوده است. بنابراین جوهر و مبنای ظهور تعارضات مابین اسلام و غرب از منظر ژئوپلیتیک نیز قابل ارزیابی می باشد که در مطالعات گذشته کمتر به آن پرداخته شده است. از این رو در این کتاب نیز کوشش گردیده است که بنیادهای ظهور و تبعات تعارضات مابین اسلام و غرب از منظر ویژگیهای ژئوپلیتیک بررسی گردد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا