جغرافیای سیاسی و حقوقی آب‌های ایران (خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر)

تألیف: دکتر محمد حسن نامی و  علی محمدپور

ناشر: زیتون سبز، سهره

بحث دریاها و آب از نیمه دوم قرن بیستم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بسیاری از کشورها که قرون متمادی بر سر حاکمیت سرزمین ها منازعه داشته اند، امروز در دریاها و اقیانوس ها در حال رقابت با یکدیگرند و تلاش می کنند تا حداکثر اشکال مختلف حاکمیت خود را بر آنها افزایش دهند. ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی بین دو پهنه دریایی، دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان، قرارگفته است. اهمیت استراتژیکی این دریاها، نقش آنها در قدرت کشور، وجود منابع غنی نفت و گاز و اختلاف ایران و کشورهای همسایه بر سر این دریاها اهمیت مطالعات عمیق و کارشناسی در خصوص آنها را، ضرورتی انکار ناپذیر کرده است. این کتاب در راستای همین امر تدوین شده است و نگاهی دقیق به وضعیت سیاسی و حقوقی این دریاها دارد.

این کتاب در  چهار  فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: حقوق دریاها

فصل دوم: خلیج فارس و دریای عمان

فصل سوم: تنگۀ هرمز

فصل چهارم: دریای خزر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا