حکمروایی تغییر آب و هوا

حکمروایی تغییر آب و هوا

#مترجمان:
دکتر محمدکاظم شمس پویا
دکتر علی محمدنژاد
علی اصغر لشگری
آرش قربانی سپهر

ویراستار علمی: دکتر محمد تقی رضویان

انتشارات پاپلی .  زمستان ۱۳۹۶

مفید مطالعه برای دانشجویان؛ جغرافیا، علوم سیاسی، محیط زیست، ژئوپلیتیک، شهرسازی..

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا