درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی با مقایسه قدرت ملی ایران و عراق در دوره دفاع مقدس

سید هادی زرقانی…
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس…

این اثردر قالب پنج فصل به موضوع«قدرت» و «قدرت ملی» پرداخته است. بر این اساس، در فصل اول ماهیت،مفهوم، ابعاد و ویژگی های قدرت مورد توجه قرار گرفته است. فصل دوم، به بررسی و تبیین دو بُعد جدید قدرت، یعنی «قدرت نرم» و «قدرت هوشمند»پرداخته است.در فصل سوم، جایگاه قدرت در دانش ژئوپلیتیک مورد توجه قرار گرفته است و نظریه های ژئوپلیتیکی مرتبط با منابع قدرت، فضاهای قدرت آفرین و ساختارقدرت مطرح شده است.در فصل چهارم، منابع و سرچشمه های قدرت کشورها در قالب سه مولفه«سرزمین»،«جمعیت» و«فضاهای انسان ساخت» مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است و در ادامه به طور مبسوط نظریه ها و مدل های سنجش قدرت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی، بر اساس مدل جامع سنجش قدرت ملی، به مقایسه تطبیقی قدرت ملی ایران و عراق در ابعاد نظامی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سرزمینی در دوران دفاع مقدس و سال های اخیر پرداخته شده است.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا