دولت و توزیع فضایی قدرت سیاسی درایران معاصر

دولت و توزیع فضایی قدرت سیاسی درایران معاصر

نویسنده: دکتر مریم امیدی آوج

نشر انتخاب

کشور ایران که به لحاظ اداری دارای نظام متمرکز و به لحاظ جغرافیایی بسیط می‌باشد، از نظر توزیع فضایی قدرت سیاسی، همانند کشورهای متمرکز از جمله فرانسه و ایتالیا اداره می‌شود. این مسئله، محقق را به انجام تحقیقی با عنوان «دولت و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران معاصر» رهنمون ساخت. در راستای مطالب ذکرشده، هدف اصلی این پژوهش اداره بهتر سرزمین و جلوگیری از هدررفتن پتانسیل‌های محلی است.

بنابراین در روند پژوهش، ابتدا توزیع فضایی قدرت سیاسی تاریخ معاصر و در پی آن عوامل تأثیرگذار بر عدم توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران بررسی شده و در پایان برای کاهش مسئولیت دولت مرکزی، مدیریت بهینه کشور و استفاده از پتانسیل‌های محلی، سیاستگذاری عمومی و حکمرانی خوب، مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.

کتاب مذکور در چهار فصل تدوین شده است:

فصل یکم:بررسی مفاهیم ومباحث نظری

فصل دوم: طبقه‌بندی دولت‌ها از نظرتوزیع فضایی قدرت ونمونه الگوهای تجربی توزیع فضایی قدرت در جهان

فصل سوم: بررسی سیرتحول تاریخی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران معاصر

فصل چهارم: توزیع فضایی قدرت سیاسی وحکمروایی خوب

در فصل مفاهیم و مباحث نظری، با توجه به اینکه مفهوم قدرت از مفاهیم اساسی در تحقیق است، دیدگاه‌های مختلف مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه فصل به نظریه‌های قدرت، توزیع قدرت، تمرکززدایی، نظریه‌های دولت و انواع نظام‌های سیاسی که در تجزیه و تحلیل مورد نیاز است اشاره شده است.

فصل دومطبقه‌بندی دولت‌ها از نظر توزیع فضایی قدرت و سپس نمونه الگوهای تجربی توزیع فضایی قدرت سیاسی در جهان را مورد بررسی قرارمی دهد و سپس ضمن اشاره به الگوهای توزیع فضایی قدرت سیاسی در دولت‌های بسیط، فدرال، ناحیه‌ای، محلی و مناطق آزاد، نمونه الگوهای تجربی توزیع فضایی قدرت در 11 کشور جهان (هند، انگلیس، فرانسه، پاکستان، نپال، مالزی، نیجریه، سنگال، چین، لهستان و ایالات متحده) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از فصل سوم مطالب مطرح شده اهداف اساسی تحقیق را دنبال می‌کند با توجه به مطالب ذکر شده این فصل به‌گونه‌ای سامان یافته است ضمن مروری تاریخی بر توزیع فضایی قدرت سیاسی در صد سال گذشته ، زمینه را برای ورود به بحث علل عدم توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران ایجاد می‌نماید. در ادامه این فصل به ابعاد و مولفه‌های تأثیرگذار بر توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران (تاریخ معاصر) اشاره می‌شود.

در فصل پایانی (چهارم) جهت برون رفت از این موانع و به‌عنوان مکمل فصول قبلی، به سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی خوب پرداخته می‌شود که هدف اصلی این فصل، گذار از وضعیت موجود (توزیع فضایی قدرت سیاسی) به وضعیت مطلوب است تا زمینه‌های لازم را برای توزیع فضایی قدرت سیاسی و استفاده از پتانسیل‌های محلی برای توسعه در نظام مدیریتی کشور ارائه دهد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا