دکتر محمد رضا حافظ نیا

دکتر محمد رضا حافظ نیا

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

پاسخ سوال اول: می تواند به توسعه و تعمیق روابط بین دو کشور کمک نماید.

پاسخ سوال دوم: می تواند به تشدید تعارضات در روابط آمریکا با چین و ایران کمک نماید.

پاسخ سوال سوم: می تواند حساسیت ضعیفتر روسیه و حساسیت شدیدتر اتحادیه اروپا همراه با توسعه تعارضات را بهمراه داشته باشد.

پاسخ سوال چهارم: می تواند بر روابط با متحدین آمریکا در منطقه و نیز روابط با هند تاثیر منفی داشته باشد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا