راهنمای تهیه و ارسال مقالات

از مؤلفان گرامي تقاضا مي‌شود براي جلوگيري از تأخير در داوري مقالات ارسالي، نکات زير را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.

 

  1. فصلنامه ژئوپليتيک تنها مقالاتي را ارزيابي مي‌کند که در حوزه ژئوپليتيک و جغرافياي سياسي باشد. همچنين مقالات مربوط به حوزه روابط بين‌الملل، علوم سياسي، علوم استراتژيک و ساير رشته‌ها و گرايش‌هاي وابسته نيز درصورتي‌که با رويکرد ژئوپليتيک باشد، در تحريريه مجله قابل بررسي مي‌باشد.
  2. مقاله بايد تحقيقي و حاصل کار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد و لزوماً به توليد علم و معرفت جديد منجر شده باشد. فصلنامه از مقاله‌هاي استخراج‌شده از رساله دکترا، پايان‌نامه‌هاي برجسته و همچنين طرح‌هاي تحقيقاتي مستقل درصورتي‌که مشتمل بر اصول و روش تحقيق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال مي‌کند.
  3. مقالات برگرفته‌شده از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي با نام استاد راهنما، دانشجو و مشاوران به‌صورت مشترک و با مسئوليت استاد راهنما منتشر خواهد شد.
  4. مقاله علمي ـ پژوهشي لزوماً داراي اجزاي ساختاري زير است که به‌ترتيب عبارتند از: چکيده (150 تا 100 کلمه) به زبان فارسي و انگليسي (ترجمه صحيح)، کليدواژهها، مقدمه نظري و توجيهي، روش تحقيق، يافتههاي تحقيق، تجزيه و تحليل، نتيجهگيري، قدرداني و فهرست منابع. رعايت اين ساختار از سوي ارائه‌کنندگان مقاله ضروري است.
  5. مجله از مقاله‌هاي نظري که به ابداع يا ارائه نظريه‌هاي علمي و نيز نقد و بررسي عالمانه نظريه‌هاي موجود به‌وسيله اساتيد و صاحبه‌نظران برجسته مي‌پردازند، استقبال مي‌نمايد.
  6. مقاله ارسال‌شده در نشريه ديگري چاپ نشده و يا همزمان براي ساير مجلات ارسال نشده باشد. ارسال تعهدنامه کتبي از سوي نويسنده در اين رابطه به‌همراه مقاله ضروري مي‌باشد. مقالات همايش‌هاي علمي مشروط به اينکه با تغييرات قابل توجه و افزودن مطالب جديد همراه باشد، قابل بررسي است.
  7. مقالات به دو زبان فارسي و انگليسي قابل پذيرش است.
  8. در مقالاتي که بيش از يک نويسنده دارند، نويسندگان بايد يک نفر را به‌عنوان نويسندة عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غير اين صورت نفر اول، نويسندة عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.
  9. مقالات ارسالي با قلم B Lotus و حداکثر در 20 صفحه و در حدود 5 تا 7 هزار کلمه باشد و از طريق سايت اينترنتي مجله به نشاني www.iag.ir ارسال شود.

10. شيوه ارجاع در مقاله بايد به سبك APA و يا شيكاگو باشد و منابع مورد استناد در داخل متن با ذكر نام‌خانوادگي نويسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (ميرحيدر، 1386: 22). همچنين شيوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهاي مقاله براساس حروف الفبا بايستي به‌صورت نمونه‌هاي زير باشد:

كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده (نويسندگان) يا مترجم، (سال انتشار)، عنوان كتاب، محل انتشار، ناشر و DOI مربوطه.

مجله: نام خانوادگي، نام نويسنده (نويسندگان)، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله و DOI مربوطه.

اينتر نت: نام خانوادگي، نام نويسنده (نويسندگان)، (سال انتشار يا دسترسي)، عنوان اثر، شناسه(آدرس) سايت/ پايگاه و DOI مربوطه.

11. در تنظيم جداول،  نمودارها و شكل‌ها رعايت نكات زير الزامي است:

الف­ـ اطلاعات جداول نبايد به­صورت شكل و يا نمودار در مقاله ­تكرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشكال و نمودارها در پايين آنها ذكر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع ديگر، ذكر منبع در زير آنها الزامي است. همچنين ابعاد آنها بايد متناسب با ابعاد فصلنامه ژئوپليتيك باشد.

بـ هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول داراي واحد يكسان باشند، مي‎توان واحد را در عنوان جدول ذكر نمود.

جـ تصاوير و نقشه‌ها بايد واضح، خوانا، داراي مقياس و با  كيفيت مناسب تهيه شده باشند. (در صورت نياز به چاپ رنگي نقشه‌ها و نمودارها هزينه آن جداگانه محاسبه و دريافت مي‌شود).

12. حتي المقدور DOI منابع الكترونيكي مورد استفاده، در پايان مشخصات آن ذكر شود، مانند:(doi:10.1000/182).

13. مقالات دريافت ‌شده پس از بررسي اوليه در مسير فرآيند داوري علمي قرار گرفته و رأي نهايي درخصوص پذيرش يا رد آن توسط هيأت تحريريه صادر مي‌شود.

14. فصلنامه حق رد يا قبول و ويرايش مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.

15. مسئوليت صحت و سقم  مطالب مقاله به‌لحاظ حقوقي بر عهده صاحب و يا صاحبان مقاله مي‌باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا