سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

? گفتگوی دهم ?

✳️➖ استراتژی های ژئواکونومیکی در نظام بین الملل

سخنران:

?➖ دکتر حسین مختاری هشی (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان)

زمان:

?➖ سه شنبه 20 آبان 1399

ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

?با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا