سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه

بسمه تعالی

این تحلیل نظر نویسنده مطلب است و انتشار آن به منزله موضع انجمن نیست…..

لقمان توتونچی….

سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه …..
حضور نظامی آمریکا به بهانه حاکمیت و دمکراسی در منطقه خاورمیانه آغاز به کارنمودوبا بیرون راندن صدام از کویت شروع ودرنهایت منجر به ساقط کردن وی درجنگ خلیج فارس شد وتنها بهانه آنان ساختن سلاح های کشتارجمعی توسط صدام درعراق بود.آمریکایهابدون منتظر ماندن  وهمراهی جامعه جهانی با نسخه ازپیش تعیین شده بنام نظم نوین جهانی یاهمان حاکمیت جهان تک قطبی جنگی تمام عیاررا بااعمال قدرت وفشار مضاعف برکشورهای دارندی طلای کثیف درخاورمیانه آغاز نمودند آنچنانکه پایان جنگ درمنطقه ازدست آنان خارج شد.  شرکای دیرین کاخ سفید خاصه انگلستان درناتوبه خاطر منفعت طلبیهای استراتژیکی وسیاسی خویش باتاکتیکهای جنگ سالارانه وحضورمستقیم درافغانستان وعراق همراه شد آن چنانکه هزینه های سرسام آوری را جنگ به آنان تحمیل نمود.(ازدوران ریاست جمهوری بوش پدرتا به امروز).
انتخابات ۲۰۱۶م درآمریکا منجر به روی کارآمدن شخصیتی فاقد پیشینی سیاسی شد.لاکن شخصیت موردنظر به شیوه های نوین پولشوئی وبه ظاهرقانونی کاملاآشنا بوده ودراین راست رزومه کارآمدوبالقوه داشتند.(قمارخانه ها..)
جریانات انتخابات ۲۰۱۶ برخلاف خواست وارادی مردم امریکابودبطوریکه درمقابل دوربینهای خبری در جهان شاهداعتراضات گسترده مردم امریکابودیم.درجهان بینی بازتعریف شده دمکراسی خواهی نوین در کاخ سفید این بارسیاست ها واستراتژهای کلان نظام سلطه چنان طراحی شده بود که سازمانهای اینتلجن سرویس، موسادوسیاه نیاز به شخصیتی داشتند(غیردیپلماتیک،غیرسیاسی ولی کاملا مسلط وباتجربه به مسائل پولشوئی های به ظاهرقانونی).
دریک نگاه ساده اگر ازسال۲۰۱۶م-۲۰۲۰م  اخلاق ومنش ریاست جمهوری فعلی آمریکا رارصدنموده باشیم.حرکات وسخنان نسنجیده وغیربالانسی ایشان تلاشی است برای رسیدن به نسخه های ازپیش تعیین شده(پولشویی)نظام سلطه درجهان ومنطقه خاورمیانه ولی این بار با هزینه کردنهای مالی وجانی ازجانب شرکای تجاری و استراتژیکی کاخ سفید درحوزه خلیج فارس(عربستان،امارات وسایرکشورهای دنباله رو).سیاست فعلی کدخدا درجهان وعلی الخصوص درحوزه خلیج فارس درقالب برنامه های جنگ نرم بااشکال مختلف،متنوع ومنسجم فرهنگی واجتماعی ولی دراصل برمبنای جنگ تجاری واقتصادی دراین مقطع زمانی(ریاست جمهوری ترامپ) درحال پا گرفتن واجرایی شدن است.دلیل اصلی کاربردی راهبردهای جنگ افروزانی جنگ نرم برپایه جنگ تجاری واقتصادی برخواهدگشت به سیاستهای پشت پردی (اینتلجن سرویس،موسادوسیاه) بواسط ترامپ..
بیادداشته باشیم ژئوپلتیک تجاری درهزارسوم جایگزین ژئوپلیتک نظامی گشته آنچنانکه کارشناسان اذعان میدارند واظهارمن الشمس است خسارتهای جنگ تجاری بسی هولنک تر است ازجنگ نظامی و رو در رو میباشد.
وقطعاًدر آینده ای نچندان دور برای فِربه شدن کدخدا ره آوردی بجز فقروفلاکت،نارضایتیهای داخلی بهمراه جنگ های داخلی و منطقه ای برای کشورهای درگیر باسیاست های به ظاهر شفاف ودمکراسی خواهانه آمریکا وهم پیمانان فعلی ایشان درپی نخواهد داشت.دراصل سیاستهای فعلی کاخ سفید(دومینوی جدید درجهان ومنطقه) ظاهراً بدست شخصیتی چون ترامپ است.
که این خودنیاز به کارکارشناسانه در اتاق فکری منسجم ومجزا داردآنهم برای رصد کردن حرکات وسکنات این مردشش میلیون دلاری(ترامپ) با پاشنی اشیل غیربالانسی و هولناک جنگ تجاری که خسارتهای جبران ناپذیرازجانب وی درپی دارد.
بدین منظور برای پرهیزاز هرگونه تقابل وجنگ روانی وتجاری بایدبه مددویاری دیپلماسی سازنده وتاریخی ایرانی، دولتمردان ما درشرایط فعلی بیش ازهرزمانی دیگری سیاستهای کلان کشوری رابراساس امنیت ملی وروانی پایه ریزی نمایند.
برای درامان ماندن ازشرتقابلات،تهاجمات سیاستهای جنگ سالارانه واستراتژی های تازه کاخ سفیدآنهم بدست شخصیتی غیرسیاسی برای عبور ازچالشهای سیاسی ساختاری کدخدادرجهان وعلی الخصوص در منطقه بایداز تقابل رو در رو بهمراه جنگ تجاری،روانی وفرسایشی باید تحلیل و تفسیری نو ومدبرانه بهمراه برخوردهای تلفیقی وقانونی رادرپیش بگیریم.
انچنانکه ازسخنان اخیر ترامپ در قالبی ساده وشفاف به روشنی برمیآید:
جنگ افزارها را به ظاهر خاموش نموده لاکن جنگ روانی وتجاری عظیمی را به یاری ومدد حق وتو درشورای امنیت سازمان ملل به یاری دلارهای نفتی بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس برعلیه ایران به بهانه های واهی(دمکراسی، حقوق بشر)درپیش گرفته اند.
چنانکه شاهدهستیم در مدت کمتراز یک ماه اخیر با به رسمیت شناساندن رژیم اشغالگر بواسطی بعضی ازکشورهای عربی حوزه خلیج فارس عملاسیاست کانتینمنت ولی تهاجمی وبه ظاهر قانونی بادلارهای نفتی دول برشمرده برعلیه ما براه انداخته است.
دراین راستا وقتیکه رامپ اعلام  میدارد؛حضورفیزیکی وجنگی آمریکادرگذشته درجهان ومنطقه برای حمایت ازدمکراسی وحقوق بشراشتباه بوده است، قطعاً به معنی عدول وپشیمانی کاخ سفیدازسیاست های واستراتژی جهانی خویش نمیباشد.

بلکه تغییرات تاکتیکی در برقراری واجرای شدن سیاستهای کلان نظام سلطه باتوجه به شرایط کنونی درمدت زمان فعلی میباشد.
تغییرات تاکتیکی و به سامان کردن زمانی و مکانی سیاست های کاخ سفید یکی از اصول اصلی پیشبرد مقاصد نظامی-تجاری وسیاسی آمریکایی-اسرائیلی درجهان ومنطقه است.
(هدف وسیله راتوجیه میکند)..
ولی این بار نظام سلطه بدون هزینه کردن منابع مالی واقتصادی برای پیشبرداهداف نظامی وسیاسی و.. خویش درجهان وخاصه خاورمیانه به منظور مواجهه ومقابله با خطرات احتمالی،ظاهری وساختاری بوسیله ایران درمنطقه دست به استراتژی وسیاستهای جدید غیرحضوری جنگ تجاری درمنطقه خاورمیانه برعلیه ایران زده است.
دراین راستابایداذعان نمود؛
براساس مستندات تاریخی تمدن ایرانی ازگذشته تابه کنون هیچگاه ایرانیان خطری برای صلح جهانی ومنطقه ای محسوب بشمارنیامده اندوهمواره اشعار انسان دوستانه ما ایرانیان که ریشه در فرهنگ غنی وادبیات گذشته ما دارد،
سندی محکمه پسندبراین ادعاست؛
بنی آدم اعضای یکدیگرند…
که درافرینش زه گوهرند..
(سعدی)
اهداف نظام سلطه در خاورمیانه:
۱- تشکیل ناتوی عربی بادلارهای نفتی عربستان،امارات و..
۲- دسترسی به کریدورشمالی-جنوبی
۳- نزدیکی شدن به مرزهای روسیه
۴-دسترسی به طبیعت و بازار بکر آسیای میانه
۵- دسترسی دائمی وارزان به منابع نفتی(خلیج فارس و دریای خزر)
۶-مقابله تجاری با چین درمنطقه خلیج فارس و آسیای میانه
۷-نفوذوتسلط بیشتربرکشورهای منطقه دراتحادجماهیر شوروی سابق

۸-تضعیف قدرت منطقه ای ایران
۹- تصرف-تجزیه جزایر سه گانه ایرانی(تنب کوچک، تنب بزرگ، ابوموسی)
۱۰- براه انداختن جنگ های منطقه ای
۱۱-تسلط برزیرساخت های نفتی وپتروشیمی
۱۲-فروش تسلیحات قدیمی
۱۳-کاهش تسلط ونفوذروسیه وچین درکریدورشمالی- جنوبی
۱۴-نفوذبیشتراسرائیل(اشغالگر) درمنطقه
۱۵-احیائ مجدد تروریسم منطقه ای
۱۶-تشکیل مجددنیروهای مسلحِ تندرو وجهادی
۱۷- تسلط گسترده ودائمی برهارتلندانرژی جهانی
۱۸-جایگزینی حضوری وفیزیکی اسرائیل بجای خویش(آمریکا) درمنطقه
۱۹-تغییرات وتحولات ساختاری فرهنگی
۲۰-راه اندازی پایگاه های نظام آمریکای- اسراییل بیشتر بادلارهای نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس وباحضورفیزیکی نیروهای اسرائیلی
درپایان؛
بایدباسیاست های موازی وجایگزین تلفیقی شرایط فعلی را به سامان نمود و درشرایط فعلی از تقابل ومواجهه غیرعلمی وغیر وکارشناسانه بجد جلوگیری بعمل آورده وبرای پیشبرداهداف ملی وبه قول برادران آذری زبانمان گاماس گاماس یعنی آهسته آهسته گام برداریم ودراین برهه از زمان سیاست فتح سنگر به سنگر را با آمریکاها بکاربسته وعملیاتی نمائیم.  ودرواقع ازهرگونه تقابل فیزیکی حتی کلامی و غیرمدبرانه پرهیزنمائیم.
تدبیرودیپلماسی سازنده راوزارت خارجه ما که  دراین حوزه ازگذشته تاکنون تجارب وتخصص فراوان داردباصبر وتعمل بکاربندد. تا به مددهوش وخرد  دیپلماسی ایرانی- اسلامی دربازه ی زمانی فعلی کشور وملت را ازگزند حوادث ناخواسته وغیرارادی شخصیتی چون ترامپ درچهارچوب سیاست های جنگ سالارانه و دستوری سازمانهای امنیتی اینتلجن سرویس،موسادوسیاه مصون وبرحضردارند.
بدین منظوربایدازدخالت های غیرقانونی وغیردیپلماتیک بعضاً افرادغیر مسئول و غیر کارشناس در تمامی برنامه های رادیوی وتلویزیون درجلسات،میتنگ ها بی ارتباط با سیاست خارجه به جد خود داری و پرهیز نمود. حقیقتاً شرایط کنونی کشور از هرزمان برمردمان ما درتمامی زمینه های مختلف اجتماعی،اقتصادی وسیاسی سخت تراست.حتی ازدوران مصدق که تلاش داشت تا نفت را ملی وکشوررا ازسیطر وسلطه استعمار جهانی بیرون آورد.
باید اذعان نمود؛
تغییرات کلامی وسیاسی فعلی ترامپ بازبان نرم کنونی وی ناشی ازشرایط سخت کارزار انتخابات برای ترامپ وحزب جمهوری خواه است.
خلف وعدی شعارهای انتخابات ۲۰۱۶م وی مزیدبرعلت بر سردوراهی قرار گرفتن ترامپ و حزب مطبوع وحامی وی(جمهوری خواه) است آنهم در  شرایط ساختاری و بحرانی آمریکا که خود را چنده ماهی است به شیوه های اعتراضی وخشن در سطح شهرها آمریکا به نمایش میگذارد.
لاکن بیادداشته باشیم؛
سیاستهای کلان نظام سلطه درکاخ سفید برای جهان و مناطق مختلف جهان ازطریق  کنگره ایالات متحده سیاستگذاری واجرایی میگردد.واین اهداف و استراتژیهای کارترهای نفتی وتجارت جهانی است که تعیین کننده خط مشی ها وعملکردهای شخصیت های مختلفی است که بر برمسندکاخ ریاست جمهوری نشسته وشروع بکار مینمایند، آنهم باشعارهای به ظاهر دمکراسی خواهانه وحقوق بشری درداخل وخارج ازآمریکا که هر روزه رنگ ولعاب اجرائی وعملیاتی مختلفی به خودمیگیرد.
درآخر؛
بادوستان مُروت با دشمنان مدارا…
(حافظ)
دست دردست هم دهیم به مهر
میهن خویش کنیم آباد!
توتونچی- سقز

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا