فراخوان ارسال مقاله برای دو فصلنامه تخصصی «روابط آفریقا آسیا»

فراخوان ارسال مقاله برای دو فصلنامه تخصصی «روابط آفریقا آسیا»

مرکز مطالعات آفریقا (دانشگاه تربیت مدرس)

محورهای دریافت مقاله:

1- مقالات تخصصی در حوزه های آسیا و آفریقا؛

2- مطالعات مقایسه ای میان دو قاره در حوزه های مختلف؛

3- زمینه های همکاری-مناقشه میان کنشگران دو قاره؛

4- تاثیر قدرت های بزرگ بر تعاملات دو قاره؛

5- روندها و رخدادهای تاریخی موثر بر تعاملات دو قاره؛

6- روابط و تعاملات تمدنی، فرهنگی و اجتماعی دو قاره؛

7- مسائل اقتصاد سیاسی آفریقا-آسیا با تمرکز بر تعاملات دولتها و جوامع دو قاره؛

8- مسائل ژئوپلیتیک آفریقا-آسیا؛

9- تعاملات فرهنگی-اجتماعی آفریقا-آسیا؛

10- مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا به مثابۀ منطقۀ تلاقی دو قاره؛

11- تحولات فضاهای آبی و ساحلی مشترک میان آسیا و آفریقا؛

12- فعالیتهای گروهها و بازیگران غیر حکومتی و عمدتاً افراطگرا در آسیا و آفریقا؛

13- مقایسه تطبیقی اثرات شیوع پاندمی (مانند کووید 19) و سایر بحرانهای نوظهور بر کشورهای آفریقایی و آسیایی؛

14- منطقه گرایی و همگرایی منطقهای در قاره آفریقا؛

15- ظرفیت ها و جذابیت های موجود در کشورهای قاره آفریقا در ابعاد مختلف؛

16- روابط ایران با کشورهای آفریقایی در ابعاد مختلف.

شیوه دریافت مقالات:

دریافت از پرتال دوفصلنامه روابط آفریقا آسیا به آدرس:

https://journals.modares.ac.ir/index.php?gsmp=13-fa

یا از طریق رایانامه مجله به آدرس:
aar@modares.ac.ir

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا