فراخوان ارسال مقاله برای دو فصلنامه تخصصی «روابط آفریقا آسیا»

فراخوان ارسال مقاله برای دو فصلنامه تخصصی «روابط آفریقا آسیا»

مرکز مطالعات آفریقا (دانشگاه تربیت مدرس)

محورهای دریافت مقاله:

1- مقالات تخصصی در حوزه های آسیا و آفریقا؛

2- مطالعات مقایسه ای میان دو قاره در حوزه های مختلف؛

3- زمینه های همکاری-مناقشه میان کنشگران دو قاره؛

4- تاثیر قدرت های بزرگ بر تعاملات دو قاره؛

5- روندها و رخدادهای تاریخی موثر بر تعاملات دو قاره؛

6- روابط و تعاملات تمدنی، فرهنگی و اجتماعی دو قاره؛

7- مسائل اقتصاد سیاسی آفریقا-آسیا با تمرکز بر تعاملات دولتها و جوامع دو قاره؛

8- مسائل ژئوپلیتیک آفریقا-آسیا؛

9- تعاملات فرهنگی-اجتماعی آفریقا-آسیا؛

10- مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا به مثابۀ منطقۀ تلاقی دو قاره؛

11- تحولات فضاهای آبی و ساحلی مشترک میان آسیا و آفریقا؛

12- فعالیتهای گروهها و بازیگران غیر حکومتی و عمدتاً افراطگرا در آسیا و آفریقا؛

13- مقایسه تطبیقی اثرات شیوع پاندمی (مانند کووید 19) و سایر بحرانهای نوظهور بر کشورهای آفریقایی و آسیایی؛

14- منطقه گرایی و همگرایی منطقهای در قاره آفریقا؛

15- ظرفیت ها و جذابیت های موجود در کشورهای قاره آفریقا در ابعاد مختلف؛

16- روابط ایران با کشورهای آفریقایی در ابعاد مختلف.

شیوه دریافت مقالات:

دریافت از پرتال دوفصلنامه روابط آفریقا آسیا به آدرس:

https://journals.modares.ac.ir/index.php?gsmp=13-fa

یا از طریق رایانامه مجله به آدرس:
aar@modares.ac.ir

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا