فراخوان پذیرش مقاله برای چاپ در مجله علمی «روابط آفریقا – آسیا»

به اطلاع اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و اندیشمندان گرامی می رساند؛ مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس برای چاپ مقالات علمی پژوهشی در مجله «روابط آفریقا – آسیا» از علاقمندان دعوت می نماید تا مقالات خود را در محورهای ذیل از طریق تارنمای نشریه به آدرس

 https://journals.modares.ac.ir/index.php?gsmp=13-fa و یا پست الکترونیک(ایمیل) مجله   aar@modares.ac.ir  ارسال نمایند. به نویسندگان مقالات پذیرش شده، افزون بر چاپ مقاله، حق التألیف پرداخت می گردد.

محورهای دریافت مقاله:

1- مقالات تخصصی در حوزه های آسیا و آفریقا؛

2- مطالعات مقایسه ای میان دو قاره در حوزه های مختلف؛

3- زمینه های همکاری-مناقشه میان کنشگران دو قاره؛

4- تاثیر قدرت های بزرگ بر تعاملات دو قاره؛

5- روندها و رخدادهای تاریخی موثر بر تعاملات دو قاره؛

6- روابط و تعاملات تمدنی، فرهنگی و اجتماعی، علمی  دو قاره؛

7- مسائل اقتصاد سیاسی آفریقا-آسیا با تمرکز بر تعاملات دولتها و جوامع دو قاره؛

8- مسائل ژئوپلیتیک آفریقا-آسیا؛

9- تعاملات فرهنگی-اجتماعی آفریقا-آسیا؛

10- مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا به مثابه منطقه تلاقی دو قاره؛

11- تحولات فضاهای آبی و ساحلی مشترک میان آسیا و آفریقا؛

12- فعالیت های گروه ها و بازیگران غیر حکومتی و عمدتاً افراط گرا در آسیا و آفریقا؛

13- مقایسه تطبیقی اثرات شیوع پاندمی (مانند کووید 19) و سایر بحرانهای نوظهور بر کشورهای آفریقایی و آسیایی؛

14- منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای در قاره آفریقا؛

15- ظرفیت ها و جذابیت های موجود در کشورهای قاره آفریقا در ابعاد مختلف؛

16- روابط ایران با کشورهای آفریقایی در ابعاد مختلف.

تلفن تماس: 02188976812

پست الکترونیک: aar@modares.ac.ir

تارنمای مرکز مطالعات آفریقا: https://asc.modares.ac.ir

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا