قرارداد همکاری سه جانبه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه و موسسه پژواک خرد معاصر امضا شد.

به منظور گسترش همکاریها در زمینه مطالعات روابط بین الملل، ژئواستراتژیک ،ژئوپلیتیک، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی قراردادی سه جانبه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه موسسه پیام امام هادی و موسسه پژواک خرد معاصر امضا شد.                                          

عصر چهارشنبه 7 دی ماه 1401 قرارداد همکاری سه جانبه در دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران امضاء شد. این قرارداد به منظور گسترش همکاریهای علمی، تشکیل کارگاه ها، سمینارها و همایش های مشترک بین انجمن ژئوپلیتیک ایران، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه موسسه پیام امام هادی و موسسه پژواک خرد معاصر است. هدف از امضای این قرارداد سه جانبه، بستر سازی علمی موثر در راستای کاربردی کردن علوم انسانی و سیاسی و در جهت پیشبرد منافع ملی در عرصه تعاملات بین المللی و جهانی دانست. مطالعات سیاسی و فرهنگی تخصصی با توجه به گستره جغرافیای سیاسی جهان و فرهنگ خاص مردمی که در منطقه جغرافیایی خاص زندگی می کنند، از عواملی است که در تخصصی شدن و گسترش گفتمان های فرهنگی، سیاسی و بین المللی تاثیر گذار است. از عوامل تعیین کننده در پیشبرد گفتمان سازی مطلوب و دیپلماسی موفق را میتوان توجه به  ضرورت مطالعات فرهنگی زیستگاه جغرافیایی با ویژگی های قومی، نژادی، مذهبی متفاوت دانست. بنابراین توجه به فرهنگ های متنوع  مناطق جغرافیایی مختلف و یادگیری روش های مختلف گفتمانی، با توجه به فرهنگ های مختلف مردم، در پیشبرد رسیدن به اهداف مطلوب در راستای فایده گرایی عمل محور ضروری است. 

در این جلسه آقایان دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران)، دکتر مصطفی قادری حاجت (عضو هیات مدیره)، دکتر سید محمدتقی رئیس السادات (دبیر انجمن)، دکتر ناصر رضایی (مسئول کمیته پژوهش و نوآوری)، دکتر سهراب عسگری (مسئول کمیته آموزش)، خانم دکتر زینب السادات رفیعی پور (مدیر عامل مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه موسسه پیام امام هادی)، خانم آیه شعبانی (مسئول کمیته نشستها و همایشهای انجمن) حضور داشتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا