محورهای فراخوان مقاله

1- ماهیت تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

 • اسلام خواهی آرمانی و هویت طلبانه دینی و باز گشت به خویشتن اسلامی
 • اسلام خواهی بنیاد گرایانه
 • اسلام خواهی مردم سالاری دینی
 • اسلام خواهی سازگار با ارزشهای دموکراتیک و نوگرایانه
 • دموکراسی خواهی و اصلاحات اجتماعی و سیاسی
 • عدم توسعه یافتگی و فقر عمومی
 • استعمار ستیزی، غرب ستیزی، سلطه ستیزی بیگانه
 • الزامات منطقه ای و رشد احساسات ضد اسراییلی و تضاد اعراب – اسراییل
 • استبداد و دیکتاتور ستیزی داخلی
 • رشد جامعه مدنی و مطالبات شهروندی
 • تضاد و مبارزه طبقاتی، قومی، فرهنگی، و جغرافیایی
 • بی عدالتی جغرافیایی و اجتماعی

2- بیداری اسلامی و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

 • نقش اسلام خواهی و غرب ستیزی در تحولات مزبور
 • ژئوپلیتیک مذهب و تحولات مزبور

3- منشأ رشد اندیشه های سیاسی و نیروهای اسلامی، و نقش آنها در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

 • چرایی رشد اندیشه های سیاسی اسلامی در منطقه
 • دلایل رشد نیروها و گروههای اسلامی و موفقیت آنها در کسب قدرت سیاسی
 • نقش اندیشه ها و نیروهای اسلامی در تحولات منطقه

4- تأثیر تحولات جدید بر دورنمای ژئوپلیتیکی آینده خاورمیانه و شمال آفریقا

 • تحولات جدید و تأثیر آن بر آینده کشورهای منطقه
 • تحولات جدید و تأثیر آن بر پان عربیسم
 • تحولات جدید و تأثیر آن بر آینده مسئله اعراب و اسرائیل
 • تحولات جدید تأثیر آن بر استراتژی انرژی
 • تحولات جدید و تأثیر آن براستراتژی های جهانی
 • تحولات جدید و تاثیر آن بر رشد اندیشه ها و نیرو های اسلامی
 • تاثیر تحولات جدید بر جهان اسلام و رشد جنبشهای دینی و اسلامی
 • تاثیر تحولات جدید بر سازمان کنفرانس اسلامی
 • تاثیر تحولات جدید بر امنیت منطقه ای و جهانی
 • آینده جنبشها و نیروهای اسلامی در منطقه

5- نقش رسانه ها و فضای مجازی در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

 • تاثیر رسانه های داخلی و منطقه ای و ماهواره ای مانند الجزیره، بی بی سی و غیره
 • تاثیر فضای مجازی بویژه شبکه های اجتماعی و ای میلها و غیره

6- رشد اسلامگرایی در منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا و رابطه آن با دموکراسی، حقوق شهروندی و مطالبات اجتماعی

 • نقش جوانان در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا
 • نقش زنان در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا
 • نقش قبایل و قومیت ها در تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا

7- تاثیر تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بر جمهوری اسلامی ایران

 • تاثیر تحولات مزبور بر منزلت و موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا
 • تاثیر تحولات مزبور بر روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عربی و شمال آفریقا

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا