مشارکت فعال شعبه خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتیک در برگزاری همایش بین المللی جاده ابریشم(ایکاس)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی در برگزاری همایش بین المللی جاده ابریشم(ایکاس)، باعنوان،«قابلیت های فرهنگی – تمدنی ایران در شکل گیری و احیاءجاده ابریشم و چشم انداز آینده» که در تاریخ 24 و 25 مهر ماه 1395 برگزار می شود، مشارکت می کند.این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا