نشست دوم رؤسای انجمن های علوم جغرافیایی برای تشکیل اتحادیه

نشست دوم رؤسای انجمن های علوم جغرافیایی( انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران، انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران،انجمن علمی گردشگری ایران، انجمن سنجش از دور و GISایران،  انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران، انجمن مخاطره شناسی ایران، انجمن آمایش سرزمین ایران، انجمن پدافند غیر عامل ایران، انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران و انجمن توسعه روستایی ایران) برای اتشکیل اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران روز یکشنبه  تاریخ 1394/03/24 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این جلسه به بحث و بررسی اساسنامه اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران پرداخته شد.

{yoogallery src=[/images/gallery/neshaste2222] width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا