ژئوپلیتیک شهری

ژئوپلیتیک شهری( با تاکید بر پدافند غیر عامل)

نویسندگان: دکتر افشین متقی- دکتر سعید ناجی و حسن حسینی امینی

نشر انتخاب

مديريت بر شهر به عنوان يك سازمان فضايي نيازمند الزامات مختلفي در حوزه هاي اداري، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و … است. يكي از مهمترين اين نوع الزامات كه تاكنون كمتر مورد توجه بوده است، بحث شرايط و مختصات جغرافيايي و ژئوپليتيكي مكانهاي شهري است. در ژئوپليتيك شهر، ويژگيها و شاخصه هاي ژئوپليتيك مؤثر در مديريت شهري، مورد نظر مي‌باشد. اين شاخصه‌ها مي‌توانند كاركرد دوگانه داشته باشند. يعني هم مي‌توانند براي اداره­ي شهر فرصت آفرين باشند و هم چالش زا. به عبارت ديگر، ژئوپليتيك شهر جنبه­ي كاربردي و عيني آن بخش از دانش جغرافيايي است كه عناصر محيط طبيعي و انساني دخيل در نظام اداري شهري را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

به رغم توجه جدي و ديرپاي برخي گرايشهاي علوم جغرافيايي به شهر و اهميت عوامل سياسي در توسعه­ي شهري، به دليل اولويت مسائل سياسي حوزه هاي كلان ملي و فراملي در رويكردهاي سنتي حاكم بر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، قلمروهاي شهري و درون شهري دراین  بخش از علوم جغرافيايي چندان مورد توجه قرار نگرفت. تا كنون مطالعات جغرافياي سياسي بيشتر بر شناخت و تحليل فضايي فعاليتها، فرآيندها و ساختارهاي قدرت سياسي و اثرات آن بر سازمان يابي فضايي ـ سياسي در قلمروهاي سرزميني تمركز بوده است.

شهرها به عنوان گره هاي اقتصاد جهاني و كانون هاي تحولات در سطوح محلي تا جهاني، همواره صحنه و هدف استراتژيكي مهمي براي قدرت سياسي بوده اند. از اين رو بررسي اثرات پديده‌ها و فرآيندهاي فضاي شهري بر قدرت سياسي در سطوح محلي تا جهاني حائز اهميت خاصي است. مفهوم قدرت در كانون مطالعات ژئوپليتيك شهر قرار دارد.

کتاب حاضر در 6 فصل و 226 صفحه  تنظیم شده است.

فصل اول :مفاهیم و تعاریف ژئوپلیتیک

فصل دوم : ژئوپلیتیک شهری

فصل سوم :پدافند شهری و جنگ شهری

فصل چهارم  :شهر مجازی

فصل پنجم :شهر های جهانی

فصل ششم :نتیجه گیری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا