کتاب مروری بر مفاهیم جغرافیای انسانی منتشر شد

کتاب مروری بر مفاهیم جغرافیای انسانی نوشته دکتر محمدباقر قالیباف (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و دکتر محمد هادی پوینده به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

در معرفی و مقدمه کتاب آمده است: کتاب پیش رو با هدف باز تعریف برخی از واژگان مهم در حوزه جغرافیای انسانی به صورت سیستماتیک است. در بحث تعریف و باز تعریف، آنچه که بیشتر مدنظر قرار میگیرد جنبه کلی مفاهیم در جهت تفاوت قائل شدن با سایر مفاهیم است و این در صورتی است که در بحث توصیف شرح وقایع و ویژگیهاي مفهوم مورد نظر با ذکر جزییات مورد توجه میباشد. در بحث تبیین نیز بررسی رابطه علی و معلولی مفاهیم یا به عبارت دیگر چرایی و چگونگی این روابط مورد بررسی قرار میگیرد. همانطور که اشاره شد هدف نگارندگان در نوشتار پیشرو باز تعریف مفاهیم مذکور در جهت شناخت کلی این مفاهیم با رویکردي جغرافیایی است. این باز تعریف، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در طول چند سال اخیر در کلاسهاي درس نظامهاي ژئوپلیتیک و حکومت محلی در دانشگاه تهران مطرح شده است و نگارندگان تمام تلاش خود را انجام داده اند تا با توجه به مبهم بودن تعاریف برخی از مفاهیم جغرافیایی، از این طریق بتوانند مرز معنایی مفاهیم مذکور را مشخص نمایند و گامی هر چند کوچک در جهت تقویت مفهوم سازي در حوزه جغرافیا به ویژه جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک بردارند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا