کمیته آموزش

شرح وظایف:

  1. برگزاري دوره هاي آموزشی (فوق برنامه علمی)
  2. برگزاري کار گاههاي آموزشی
  3. تشکیل بانک اطلاعات نرم افزاري مرتبط با رشته تحصیلی
  4. تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی مرتبط
  5. همکاری با سایر کمیته های انجمن زیر نظر هیات مدیره و در چهارچوب اساسنامه انجمن
اسکرول به بالا