کمیته انتشارات

کمیته انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران اولین بار در سال ۱۳۹۱ با صاحب امتیازی انجمن و مدیر مسئولی دکتر مرتضی قورچی به راه افتاد. این کمیته ۱۰ عضو داشته که توسط مسئول کمیته انتخاب شده و با حکم رئیس انجمن منصوب میشوند.
در طی این سالها این کمیته بسیار فعال بوده و تعداد ۱۸ جلد کتاب را به چاپ رسانده و 2 جلد دیگر هم در دست چاپ دارد.
در حال حاضر مسئول کمیته دکتر محمد زهدی گهرپور دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران بوده که طی حکمی از سوی دکتر هادی اعظمی رئیس انجمن از تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به این سمت منصوب شده و زیر نظر دکتر قورچی و هیات مدیره انجمن فعالیت میکند.

اعضای فعلی کمیته انتشارات:

 1. دکترمحمد زهدی گهرپور/ دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران و مسئول کمیته
 2. دکتر مرتضی قورچی/ هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نائب رئیس انجمن
 3. دکتر افشین متقی/ هیات علمی دانشگاه خوارزمی
 4. دکتر حسین ربیعی/ هیات علمی دانشگاه خوارزمی
 5. دکتر یاشار ذکی/ هیات علمی دانشگاه تهران
 6. دکتر سهراب عسگری/ هیات علمی دانشگاه پیام نور
 7. دکتر حسین مختاری هشی/ هیات علمی دانشگاه اصفهان
 8. دکتر مصطفی قادری حاجت/ هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 9. دکتر مصطفی رشیدی/دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
 10. دکتر افشین کرمی/ هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

شرح وظایف:

 1. انتشار منظم نشریه
 2. جمع آوري و بررسی مقالات، گزارش ها و اخبار علمی جهت چاپ در نشریه
 3. جذب مشترك براي نشریه و توزیع و ارسال نشریه براي مشترکین
 4. برقراري ارتباط مناسب با سایر رشته هاي دانشگاهی همسو با نشریه
 5. ارائه اقدامات لازم جهت رشد نشریه
 6. تهیه و تدوین آئین نامه هاي اجرائی نشریه
اسکرول به بالا