گسل‌های ژئواستراتژیک فعال در جهان

گسل‌های ژئواستراتژیک فعال در جهان

دکتر محمدرضا حافظ نیا

در چارچوب پارادایم رقابت استراتژی‌های بحری و برّی در جهان، امروزه دو گسل بزرگ ژئواستراتژیک در مقیاس کروی و در غرب و شرق اوراسیا شکل گرفته است که به‌نظر می‌رسد سرچشمه سیاست‌های کنونی در جهان می‌باشند. در واقع سطح تقابل ژئواستراتژیک جهانی در طرفین خشکی اوراسیا قرار دارد. این تقابل‌ها از یک‌سو در شرق و بر سطح گسل خشکی اوراسیا با اقیانوس آرام، و از سوی دیگر در غرب و بر سطح گسل قاره‌های اوراسیا با اروپا و آفریقا قرار دارد. انگار که دولتهای آمریکا و اروپا و متحدین استراتژی بحری به عنوان بازیگران استراتژیک پهنه‌های آبی اقیانوس های آرام و اطلس و پسکرانه‌های آنها، دولتهای روسیه و چین و متحدین استراتژی برّی به‌عنوان بازیگران استراتژیک پهنه خشکی اوراسیا را به محاصره در آورده و به چالش انقباض فضایی می‌کشند. روسیه و چین نیز برای خروج از این چالش و شکستن محاصره و نایل آمدن به انبساط فضایی قلمرو خود، با تمام قوا به مقابله با آنها برخاسته‌اند.

در طرفین هر یک از گسل‌های مزبور بازیگران اصلی قدرت در سطح جهانی وجود دارند. یعنی در گسل شرق اوراسیا آمریکا با چین و روسیه، و در گسل غرب اوراسیا روسیه با آمریکا و ناتو در حالت تقابل و رقابت ژئواستراتژیک قرار دارند. گسل‌های مزبور نیز دارای فلسفه و ماهیت ژئوپلیتیکی هستند. زیرا بازیگران مزبور در تقلا و کشمکش برای قلمروسازی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در فضای کروی و نیز دور کردن رقیب از قلمروهای مفروض و متصورخود می‌باشند. فرایند قلمرو سازی(انبساط فضایی)آنها دارای دو بعد است:

برای دریافت و مشاهده فایل کامل مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.hafeznia.ir/index.php/viewpoints/123-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا