22 خرداد 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گزارش سفر علمی- فرهنگی به مناطق مرزی تایباد و سرخس

این سفر علمی در روزهای دوشنبه 25 و سه شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1396 با حضور 6 نفر از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد ) آقایان؛ دکتر اعظمی، دکتر جان پرور، دکتر زرقانی، دکتر سجاسی، دکتر مینایی از گروه جغرافیا و آقای حسین قاسمی از گروه تاریخ( همراه 32 نفر از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا