1 تیر 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نقش ژئواستراتژی در سیاست های آفندی و پدافندی روسیه

نقش ژئواستراتژی در سیاست های آفندی و پدافندی روسیه محمدرضا محمد هیودی ؛ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی (heivady110@yahoo.com) پس از شکست پادشاهی قدرتمند سوئد از روسیه و در زمان پطر کبیر قدرتمند ترین امپراتوری تزاری ، وی در صدد تغییر ساختارهای سیاسی روسیه بر آمد و با تغییر و تحول در امور سیاسی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا