11 اسفند 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد

همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلییتک غرب آسیا  با محوریت انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه نیروی انتظامی و مطالعات اجتماعی، وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی،موسسه فرهنگی مصلی نژاد،  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا