کتاب Seven critical lessons on geopolitics به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

عنوان کتاب:  Seven critical lessons on geopolitics

پدید آور کتاب : دکتر اسکندر مرادی و سید شجاع نی نوا

انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران

Table of Contents

Preface ……………………………………………………………………………  7
Study Guide …………………………………………………………………  9
Chapter 1. A Framework for Understanding Geopolitics ……..……..  11
Chapter 2. Critical Geopolitics ………………………………………  40
Chapter 3. Postmodern Geopolitics ….……………………………  80
Chapter 4. Discourse ……………………………….. ………………….  128
Chapter 5. Power/Knowledge ….……………….…………………  161
Chapter 6. Geopolitical Discourse …..……………………………  193
Chapter 7. Toward A Green Geopolitics …..………………………  221
Appendix I: Quick Vocabulary Help …..…………………………  260
Appendix II: Geographical Names  : Countries and Nationalities ….…278

Bibliographical References ………..………………………….  290

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا