رژیم حقوقی

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

شرحی بر دریای کاسپین (خزر) و واقعیت رژیم حقوقی حاکم بر آن در دو قرن گذشته تا کنون

1- پس از شکست قاجار در جنگ با شاهان تزاری (به علت توطئه های داخلی از آتش برافروزی و فتواهای متعصبانه و غیر تخصصی تا خیانت و عدم پشتیبانی), کشتی های تجاری دو کشور ایران و روسیه از نظر استفاده از مسیرهای دریایی در دریای کاسپین (خزر) داری حقوق برابر بودند اما در خصوص کشتی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا