دیپلماسی شهری

عنوان کتاب: دیپلماسی شهری

انتشارات: نشر انتخاب

دیپلماسی شهری به تمامی فعالیتهای انجام شده توسط حکومت های محلی (به عبارت دیگر فرو ملی) در جلوگیری از منازعات، برقراری صلح و بازسازی بعد از منازعه ها اشاره دارد. این فصل به ویژه بر این موضوع متمرکز است که حکومت های محلی در مناطق یا کشورهایی که در صلح به سر می برند چگونه می توانند به دیگر همتایان خود در نواحی بحران خیز کمک کنند، کتاب پیش رو دارای هشت فصل و یک مقدمه می باشد، که همگی آنها توسط کارشناسان حوزه های تخصصی مربوط به موضوع هر فصل نگارش شده است. هدف نهایی، خلق اثری بوده است که جنبه های مختلف دیپلماسی شهری و همچنین تفکر حاضر پیرامون این مبحث علمی نسبتا جدید را تشریح نماید.
فصلها هم دربرگیرنده تحلیل های نظری جهت تبیین اقدامات و توجیهات قانونی قدرت های محلی در برقراری صلح در خارج از محدوده ی قدرتشان، و هم موارد پژوهی از مناطق مختلفی مانند کلمبیا، کرواسی و خاورمیانه می باشد. تجربه ی به دست آمده از موارد مختلف، نشان می دهد که چگونه فعالیتهای ضعیف یا بد انجام شده می توانند تبعاتی منفی برای برقراری صلح در پی داشته باشند و یا به عبارتی، شرایط را بدتر کنند.
امید است که این کتاب، با طرح تحلیل های نظری و موارد عملی، سرلوحه ی حکومت های محلی بسیاری بوده و رهبران آنها را در انجام فعالیتهای دیپلماسی شهری به منظور داشتن جهانی باثبات تر، تشویق نماید.

کتاب حاضر در 492 صفحه وزیری توسط نشر انتخاب در پاییز 5991 به بازار عرضه شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا