خاورمیانه

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

جغرافیای تاریخی جنگ از میانرودان تا مدیترانه، و فرایند ژئوپلیتیکی بدخیم درخاورمیانه

خاورمیانه با پویش بیش از چند قرن محیطی مساعد در تکوین تمدن، ولی با ژئوپلیتیکی تکراری در بحران، مناطق وسیع و مشتمل بر جغرافیایی از میانرودان تا مدیترانه را درگیر تنش کرده است. این کانون موثر در موقعیت جغرافیایی و مبتنی بر فرایندی تاریخی در مرکز ژئوپلیتیکی از گشایش فرهنگ، برپایی آیین و ابداع جنگ

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

ژئوپاسیفیک دریچه امید خاورمیانه خسته از جنگ

تا آنجای که به جغرافیا برمی گردد این دانش در خدمت صلح است(کریمی پور، 1394) در چارچوب ژئوپلیتیک انسانگرا، دانش ژئوپلیتیک نیز در وجه نظری و کاربردی خود باید در خدمت رفع نیازهای شهروندان، سازه های انسانی، ملت ها و جوامع بشری قرار گیرد، و حکومتها و بازیگران سیاسی نیز آن را در همین راستا

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا