سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوازدهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

? گفتگوی دوازدهم ?

✳️➖ ژئوپلیتیک (آنچه هست و آنچه باید باشد)

سخنران:

?➖ دکتر محسن جان پرور (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)

زمان:

?➖ سه شنبه ۱۱ آذر 1399

ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

?با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا