محمدرضا هیودی

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

نقش محیط جغرافیایی در پیدایش ادیان، و بازخورد ژئوپلیتیکی پیرامون

کم و بیش تمام رفتارهای انسان نخستین تحت تاثیر جغرافیا و ناآگاهی بود. محیط و ناآگاهی هایی که بر مایحتاج های ابتدایی جسمی و ذهنی اثرگذاری داشتند. عوامل و عناصری که تقریبا فاقد توانایی برآورده کردن نیازهای طبیعی و معنوی انسان بود. نقایصی که ناشی از قرارگرفتن تحت تاثیر فشارهای محیطی در دسترسی و دستیابی

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

کشمکش تاریخی مابین ادیان و سیاست، واکنش در خردگرایی و مذهب سیاسی؛ تقابلی از پیدایش تمدن تا ژئوپلیتیک مدرن

قرن ها است که ادیان و سیاست در یک کشمکش تاریخی دنباله دار و بر بستر جغرافیای مساعد مدنی؛ اجتماع بشری و در نهایت جامعه انسانی متفاوت را شکل داده اند. از ادیان بدوی که مبتنی برطبیعت، جادو، نگاه به آسمان، تخیلات و به طورکلی مقید به برداشتی از جغرافیا و اندیشه بوده اند، تا

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

جمهوری آذربایجان و استراتژی های تهاجمی؛ سامان ژئوپلیتیکی بیمار و رفتار بازیگران قدرتمند

سقوط امپراتوری های ژئواستراتژیک پایه و تقسیم آنها به مناطق ژئوپلیتیکی ناپایدار و شکننده، از نقایص پارادایم دوران معاصر، الگو واره های  مدرن و بحران ها، مشکلات و ناآرامی های تاریخی و محیط کنونی است. مناطق ژئوپلیتیکی متکثر، ناآرام و شکننده ای که ارثیه به جا مانده از حوزه های ژئواستراتژیکی است که شکل گیری

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

روسیه و چین؛ همراهی سیاسی نظامی در برابر ائتلاف سیاسی نظامی؛ ژئوپلیتیک ناکام درضلع سوم مثلث محور شرقی

اتخاذ سیاست مجزا بودن از دیگران در دنیای مدرن مجهز به فنآوری پویا که با سیستمی کارآمد و نسبی خود را به اثبات رسانده است، استراتژی سیاسی مهار خودانگیخته ژئوپلیتیکی در سلسله مراتب قدرت می باشد. این وضعیت نظاره گر بازی واحد سیاسی سطح ملی در میدان و در همراهی با نیروهای فرامنطقه ای منافع

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

روسیه؛ ژئواستراتژی پویا، در تقابل با ژئوپلیتیک مهار شده؛ تعادل راهبردی یا ضعف استراتژی

تا قبل از پیدایش امپراتوری، روسیه منطقه ی ژئوپلیتیکی مهار شده ای بود که هویت و فلسفه وجودی آن درتقابل با اقوام بیابانگرآسیای مرکزی  شکل گرفته و تعریف می شد. ظهور دنیای مدرن و تکوین فن آوری ها در قرن بیستم، جغرافیای سیاسی  و به دنبال آن ژئوپلیتیک روسی را بسط و توسعه داد. اما

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

جدال ژئواستراتژیک ایالات متحده با چین ژئوپلیتیکی؛ جغرافیای راهبردی متحرک برخوردار در تقابل با جغرافیای استراتژیک ایستا

چین در دوره باستان و علیرغم توسعه تمدنی چند هزار ساله، هیچوقت نتوانست به حوزه ای ژئواستراتژیک دست پیدا کند. عدم دسترسی به عوامل و عناصر جغرافیایی ترکیبی و اثرگذار در ژئوپلیتیک عام و مکمل یک حوزه ژئواستراتژیک، کنشگر مطرح در این زمینه بود. حتی تصوری رویا گونه از حوزه ای ژئواستراتژیک، بدلیل وجود اقیانوسی

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

رسانه ها پایه ی خودکامگی های ژئوپلیتیکی؛ مدافعان دولت یا ملت

چنانچه بخواهیم شناختی تاریخی از رسانه ها و عملکرد آنها درگستره جغرافیای پشتیبان مدنیت، و از عهد باستان تا دوران مدرن داشته باشیم، ابتدا باید آشنا به پیدایش و اثرآنها در شکل گیری تمدن و منافع جمعی بوده، و سپس از نقش آن در تسلط حاکمیت های سیاسی برجوامع مدنی آگاه باشیم. آگاهی ما به

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

تکرار تاریخی ناتوانی قدرت و سیاست درایران، و انحراف پیاپی در استراتژی های ژئوپلیتیکی

درصورتیکه بخواهیم به استمرار ناکامی های سیاسی و ناتوانی در قدرت توازن دهنده ژئواستراتژیک، به همراه اشتباهات ژئوپلیتیکی درایران اشاره کنیم، حداقل بایستی به یک سده تنش سیاسی بر بستر جغرافیایی با موقعیت راهبردی و پرتلاطم بنگریم. جغرافیایی استراتژیک و با اهمیت که به دلیل تداوم ضعف در قدرت و عدم استقلال سیاسی به عاملی

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

چالش حجاب؛ پارادوکس اندیشه و سیاست درجامعه ایران

بیش از هزار و چهارصد سال است که جامعه و حاکمیت ایرانی در تقابلی آشکار مابین عقاید و سنن مذهبی با فرهنگی ملی، و اندیشه ای آشفته و سیاستی متضاد در عمل نسبت به پوشش بانوان دست به گریبان است. این مسئله که حجاب در دیدگاه جامعه، حاکمیت و مذهب ایران، و در نزد اقوام

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا